پایان بن‌بست ۷ ساله


گروه سیاسی:جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعود ی توافق کرد ند  ظرف حد اکثر د و ماه، روابط د یپلماتیک خود  را از سر گرفته و سفارتخانه‌ها و نمایند گی‌ها را بازگشایی کنند .
به گزارش تجارت به نقل از فارس، به‌ د نبال سفر بهمن‌ماه آیت‌الله سید  ابراهیم رئیسی به پکن، علی شمخانی د بیر شورای عالی امنیت ملی از روز د وشنبه ۱۵ اسفند ماه د ر شهر پکن با هد ف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهور، مذاکرات فشرد ه‌ای را به منظور حل‌ و فصل نهایی موضوعات فیمابین ایران و عربستان سعود ی با همتای سعود ی خود  آغاز کرد .
د ر پایان این مذاکرات، د یروز  ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیانیه سه‌جانبه‌ای د ر پکن با امضای «علی شمخانی» نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد  بن‌محمد  العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعود ی و «وانگ یی» عضو د فتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس د فتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای د ولتی جمهوری خلق چین صاد ر شد . د ر این بیانیه آمد ه است: د ر پاسخ به ابتکار شایسته جناب آقای شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین د ر حمایت از گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و پاد شاهی عربستان سعود ی، براساس اصل حسن همجواری و با توجه به توافق ایشان با سران د و کشور د ر میزبانی و حمایت از انجام گفت‌وگو بین جمهوری اسلامی ایران و پاد شاهی عربستان سعود ی و همچنین تمایل د و کشور به حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و د یپلماسی بر اساس پیوند های براد رانه و با تأکید  بر پایبند ی د و کشور به اصول و اهد اف منشور سازمان ملل متحد  و منشور سازمان همکاری اسلامی و اصول و رویه‌های بین‌المللی، هیأت‌های جمهوری اسلامی ایران به ریاست امیر د ریابان علی شمخانی نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی و پاد شاهی عربستان سعود ی به ریاست د کتر مساعد  بن محمد  العیبان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ خورشید ی برابر با ۶ تا ۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلاد ی د ر پکن با یکد یگر د ید ار و گفت‌وگو کرد ند . 
د ر بیانیه مذکور عنوان شد ه است: جمهوری اسلامی ایران و پاد شاهی عربستان سعود ی با سپاس و قد رد انی از جمهوری عراق و سلطنت عمان به خاطر میزبانی گفت‌وگوهای انجام شد ه بین د و طرف د ر سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خورشید ی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلاد ی) از رهبری و د ولت جمهوری خلق چین برای میزبانی و حمایت از گفت‌وگوهای انجام شد ه د ر این کشور و تلاش برای به ثمر نشستن آن تشکر کرد ند . این بیانیه می‌افزاید : د ر نتیجه‌ گفت‌وگوهای انجام شد ه، جمهوری اسلامی ایران و پاد شاهی عربستان سعود ی توافق کرد ند  ظرف حد اکثر د و ماه، روابط د یپلماتیک خود  را از سر گرفته و سفارتخانه‌ها و نمایند گی‌ها را بازگشایی کنند . 
د ر این بیانیه همچنین عنوان شد ه است که وزرای امور خارجه د و کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام تمهید ات لازم برای تباد ل سفرا با یکد یگر ملاقات می‌کنند .
د ر این بیانیه آمد ه است: د و کشور با تأکید  بر احترام به حاکمیت و عد م د خالت د ر امور د اخلی یکد یگر د ر زمینه اجرای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی امضا شد ه د ر تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۸خورشید ی برابر با  ۲۰۰۱.۴.۱۷ میلاد ی و نیز موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصاد ی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شد ه د ر تاریخ ۱۳۷۷.۳.۶ خورشید ی برابر با ۱۹۹۸.۵.۲۷ میلاد ی توافق کرد ند . د ر پایان این بیانیه عنوان شد ه است: سه کشور اراد ه قاطع خود  را جهت به‌کارگیری تمامی تلاش‌ها برای تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌کنند .
به گزارش فارس، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعود ی پیش از این پنج د ور مذاکره د ر بغد اد  صورت د اد ند .
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعود ی بعد  از قطعی روابط د یپلماتیک د و کشور د ر د ی ماه ۱۳۹۴ که یکجانبه از سوی عربستان و د ر پی تجمع مقابل سفارتخانه این کشور د ر تهران و ورود  به این سفارتخانه و همچنین سرکنسولگری عربستان د ر مشهد  د ر واکنش به اعد ام شیخ نمر، قطع شد  از فرورد ین ۱۴۰۰ گفت‌وگوهایی را د ر سطح امنیتی آغاز کرد ند  که چهار د ور آن د ر سال گذشته برگزار شد ، گفت‌وگویی که چارچوب آن به گفته فؤاد  حسین وزیر خارجه عراق بین د ستگاه‌های امنیتی د و کشور بود ه است و د ور پنجم هم د ر نخستین روز د ومین ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد .
حسین امیرعبد اللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این از بازگشت روابط د یپلماتیک ایران و عربستان به حالت طبیعی و بازگشایی سفارتخانه‌ها استقبال کرد ه و گفته بود : هیچگاه د ر قطع روابط با هیچ کشوری د ر جهان اسلام از جمله عربستان سعود ی پیشقد م نبود ه‌ایم و از بازگشت روابط د یپلماتیک د و کشور به حالت طبیعی و افتتاح سفارتخانه‌ها د ر چارچوب گفت‌وگوهایی که خواهیم د اشت، استقبال می‌کنیم.
یک سخنگوی کاخ سفید  نیز به توافق ایران و عربستان سعود ی برای از سرگیری روابط واکنش نشان د اد .
یک سخنگوی کاخ سفید  با بیان اینکه از گزارش‌ها د رباره توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط مطلع است گفت آمریکا از هر گونه تلاش برای پایان د اد ن به جنگ یمن استقبال می‌کند . مارک د ابوویتز، مد یر لابی صهیونیستی اف.د ی.د ی به توافق ایران و عربستان سعود ی واکنش نشان د اد  و آن را برای منافع آمریکا باخت-باخت-باخت توصیف کرد .
او د ر توییتر نوشت: «احیای روابط ایران و سعود ی د ر  نتیجه میانجی‌گری چین، باخت، باخت، باخت برای منافع آمریکا است.این نشان می‌د هد  که سعود ی‌ها به حمایت واشنگتن اعتماد ی ند ارند  و ایران، فرصت را برای د ور کرد ن متحد ان آمریکا و پایان د اد ن به انزوای بین‌المللی‌اش مهیا می‌بیند  و اینکه چین د ارد  به بازیگر اصلی سیاست خاورمیانه تبد یل می‌شود .» وزارت خارجه عمان د ر این زمینه بیانیه‌ای صاد ر کرد .
د ر این بیانیه آمد ه است: وزارت خارجه سلطنت عمان ضمن اعلام استقبال از بیانیه مشترک سه جانبه صاد ره از سوی پاد شاهی عربستان سعود ی و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین د رخصوص از سرگیری روابط د یپلماتیک عربستان و ایران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و نمایند گی‌های د و کشور ظرف مد ت حد اکثر د و ماه و فعال‌سازی مجد د  توافقنامه همکاری امنیتی فیمابین و موافقتنامه عمومی همکاری د و کشور د ر زمینه‌های اقتصاد ، بازرگانی و سرمایه گذاری، علمی، فناوری، فرهنگی، ورزشی وجوانان، ابراز امید واری می‌کند  که اتخاذ این گام به تقویت پایه‌های ثبات و امنیت د ر منطقه و گسترش همکاری مثبت و سازند ه که د ر برگیرند ه منافع همه ملت‌های منطقه و جهان باشد ، کمک کند .
«السید  بد ر بن حمد  البوسعید ی» وزیر خارجه عمان نیز د ر پی این توافق د ر توئیتر نوشت: «از نتایج گفت‌وگوهایی که به میزبانی چین بین براد ران عربستانی و ایرانی برگزار شد  و توافق حاصله د و کشور مبنی بر ازسرگیری روابط د یپلماتیک و فعال‌سازی همکاری‌های امنیتی، اقتصاد ی و فرهنگی استقبال می‌کنیم. مطمئنیم که این گام موجب استحکام پایه‌های ثبات و امنیت د ر منطقه و تقویت روابط بین د ولت‌ها و ملت‌ها خواهد  بود .»

روایت شمخانی از پایان بن‌بست ۷ ساله
د ریابان «علی شمخانی» د بیر شورای عالی امنیت ملی پس از امضای بیانیه مشترک سه‌جانبه میان جمهوری اسلامی ایران، پاد شاهی عربستان سعود ی و جمهوری خلق چین د ر پکن به «نورنیوز» گفت: سفر بهمن‌ماه «آیت‌الله رئیسی» به چین و گفتگوی آقای «شی جین پینگ»رئیس جمهور چین با رئیس جمهور کشورمان، بستر شکل‌گیری مذاکرات جد ید  و بسیار جد ی میان هیأت‌های ایران و عربستان سعود ی را فراهم کرد . او گفتگوهای انجام شد ه میان د و کشور را صریح، شفاف، همه‌جانبه و سازند ه عنوان کرد  و افزود : رفع سوءتفاهم‌ها و نگاه رو به آیند ه د ر روابط تهران-ریاض، قطعا توسعه ثبات و امنیت منطقه‌ای و افزایش همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان اسلام را برای مد یریت چالش‌های موجود  به‌د نبال خواهد  د اشت. شمخانی د ر اد امه از نقش سازند ه جمهوری خلق چین د ر خصوص حمایت از توسعه روابط کشورها که لازمه‌ی رفع چالش‌ها و افزایش صلح و ثبات و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی است، قد رد انی کرد . د بیر شورای عالی امنیت ملی ۵ د ور مذاکره اولیه انجام شد ه با عربستان سعود ی که به میزبانی عراق و عمان انجام شد  را د ر د ست‌یابی به توافق نهایی، موثر ارزیابی کرد  و از تلاش این د و کشور نیز د ر این خصوص سپاس‌گزاری نمود .