افتتاح 2200 واحد  مسکن مهر و مرکز کارآفرینی و اشتغال د ر هشتگرد 


عالیه رضوانی- البرز: وزیر راه وشهرسازی د ر مراسم افتتاح ۲۲۰۰ واحد  مسکن مهر د ر هشتگرد  گفت: یکی از سیاست های ما تکمیل واحد های است که از گذشته باقی ماند ه و یکی از مشکلات ما این د ید گاه بود ه که افتتاح پروژه به نام چه د ولتی زد ه شود  .
مهرد اد  بذرپاش با بیان اینکه یکی د یگر از مشکلات ما افزایش قیمت تمام شد ه واحد هاست که ما اعتبار آن را از منابع د اخلی تامین می کنیم،افزود : تا رفع آخرین مشکل مسکن های مهر کنار مرد م هستیم و با توجه به آنکه پیمانکاران د ر گذشته وفای به عهد  نکرد ه بود ند  پیگیر رفع این مشکل هستیم.
وی با اشاره به اینکه اتمام مسکن مهرهای باقی ماند ه را به تمامی مد یران اعلام کرد ه ایم چرا که د ولت های گذشته اعتقاد ی به این پروژه ها ند اشته و ما باید  تا سال ۱۴۰۲ باید  پروژه های هشتگرد  را تمام کنیم ،اد امه د اد :باید  مرد م را از سرد رگمی د ر بیاویم و مسکن های مهر را تا سال آیند ه به سرانجام برسانیم و چند  روز آیند ه ۱۰ هزار واحد  مسکن مهر پرد یس تحویل می د هیم.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه خد مات روبنایی مسجد ، مد رسه، پاسگاه نیروی انتظامی، ورزشگاه و سرانه د رمانی برخی از آنها افتتاح شد ه است،گفت: د ر تلاش هستیم تا سطح خد مات را افزایش د هیم و پروژه های زیربنایی آب فاضلاب و خد مات روبنایی و بیمارستان را پیگیری می کنیم.


بذرپاش با بیان اینکه مترو هشتگرد  راه اند ازی شد ه اما ظرفیت آن جوابگوی متقاضیان نیست که د ر برنامه ریزی آیند ه می خواهیم ناوگان و ظرفیت را افزایش د هیم،خاطرنشان کرد : افزایش سرانه اتوبوس و ناوگان حمل ونقل عمومی و سرانه سبز را د ر د ستور کار قرار د اد یم.
مد یرعامل شرکت عمران شهرهای جد ید  نیز با اشاره به اینکه به منظور کمک به متقاضیان، وزیر راه و شهرسازی د ستور د اد ه تا منابع مالی تکمیل واحد های مسکن مهر تامین شود ،افزود :با تلاش جهاد ی توانستیم پروژه‌های امروز را تحویل د اد ه و به بهره‌برد اری برسانیم.
علیرضا جعفری با اشاره به اینکه د ر مسکن مهر نواقصی وجود  د ارد  که از متقاضیان می‌خواهیم با صبر و حوصله خود  به ما کمک کنند ،افزود : با برنامه‌ریزی صورت گرفته بسیاری از مشکلات و نواقص مسکن مهر سال آیند ه رفع می‌شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : با توجه به د ستور وزیر راه و شهرسازی برای تامین منابع، مشکلات پروژه‌ها را با سرعت بیشتری پشت سر می‌گذاریم.
استاند ار البرز نیز د ر حاشیه مراسم افتتاح پروژه های مسکن مهر با بیان اینکه د ر هفته د ولت یک هزار و ۵۰۰ واحد  تحویل مرد م شد  و امروز نیز ۲ هزار و ۲۰۰ متقاضی واحد  مسکونی خود  را تحویل می‌گیرند ،اظهار کرد : پروژه‌های مسکن مهر حد ود  ۱۲ سال است که متقاضی د ارد  اما تکمیل نشد ه بود .
محتبی عبد اللهی با بیان اینکه رضایتمند ی مرد م، مهمترین هد ف د ولت محترم سیزد هم است و رسید گی به امور جاماند ه و عقب ماند ه را د ر د ستور کار قرار د اد یم،اافزود : بر این باور هستیم که زیرساخت‌های مسکن‌های مهر استان از ابتد ا تأمین نشد ه و مورد  مطالبه مرد م است، بنابراین با عزم جد ی برای این امر ورود  کرد ه‌ایم و د ر حال حاضر نیز د ستاورد های ارزشمند ی د اشتیم.
وی خاطرنشان کرد : د ر زمینه متروی شهر جد ید  هشتگرد  هم د رصد د  هستیم متناسب با تقاضا، امکانات را فراهم کنیم تا مرد م بتوانند  از ظرفیت موجود  بهره برد اری کنند .
مد یرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه بر اساس آمار شرکت عمران ۶ هزار واحد  باقیماند ه د اریم که نیازمند  منابع مالی خواهند  بود ،گفت: افتتاح۲۳۰۰ واحد  د ر شهر جد ید  هشتگرد  د ر راستای وعد ه‌های د اد ه شد ه د رباره مساکن مهر است.
رضا خالقی به افتتاح ۶۴۰ واحد  د ر شهرک‌های ابریشم و پیام ماهد شت اشاره کرد  و افزود : به خد مات روبنایی توجه شد ه و یک کلانتری و مجموعه ورزشی هم د ر مد ار بهره برد اری قرار گرفت.ضمن اینکه یک مد رسه ۲۰ کلاسه د ر شهرک پیام به زود ی بهره برد اری می‌شود .
وی با بیان اینکه خد مات روبنایی جد ید ی با تامین زمین ازسوی د ولت و ورود  خیرین توسط اد اره کل ورزش و جوانان و د انشگاه علوم پزشکی استان البرز د ر د ست انجام است،اد امه د اد : د ر سایت‌های مسکن مهر سراسر استان البرز، برای بیش از ۲۲ واحد  آموزشی، زمین تحویل نوسازی مد ارس شد ه و ۴ مورد  آن د ر حال حاضر د ر د ست اقد ام است.
خالقی با اشاره به شروع عملیات ساخت یک مجموعه ورزشی خیرساز با حمایت اد اره کل ورزش و جوانان البرز د ر شهرک پیام ماهد شت و ابریشم و افتتاح یک مرکز نوآوری گفت: هزار و ۵۰ میلیارد  تومان برای پروژه‌های افتتاح شد ه صرف شد  و بر اساس آمار شرکت عمران ۶ هزار واحد  باقیماند ه د اریم که نیازمند  منابع مالی خواهند  بود .
مد یرکل راه و شهرسازی البرز با بیان اینکه د ولت بنا د ارد  فشار کمتری به مرد م وارد  شود  و آن را از منابع د یگر یا زمین جبران کند  لذا با تامین منابع شاهد  افتتاح ۶ هزار واحد  خواهیم بود ،خاطرنشان کرد : د ر شهرک ابریشم و ماهد شت واحد ی را از نظر ساخت ند اریم و صرفا ساماند هی متقاضیان و نصب آسانسورها باقی ماند ه است.
مد یر عامل شرکت عمران شهر جد ید  هشتگرد  نیز د ر این مراسم با بیان اینکه تا شهریور سال ۱۴۰۲ تعد اد  ۶هزار واحد  مسکن مهر باقی ماند ه به بهره برد اری می رسد ،گفت:امروز ۲۲۰۰ واحد  مسکن مهر به بهره برد اری رسید  و امید وار هستیم تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مسکن های مهر د ر شهر جد ید  هشتگرد  را به اتمام برسانیم.
عباس قنبری با اشاره به اینکه ۶ هزار واحد  مسکن مهر د ر هشتگرد  باقی ماند ه که ۳هزار واحد  تا خرد اد  ۱۴۰۲ و ۳هزار تا شهریور تکمیل می شود ،افزود :امروز ۲۲۰۰ واحد  مسکن مهر د ر شهر جد ید  هشتگرد  به بهره برد اری رسید  که از این تعد اد  ۶۶۶ واحد  به صورت ویلایی و سه طبقه است.
مد یرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز د ر مراسم افتتاح مرکز کارآفرینی و اشتغال شهید  جهاد گر اسماعیل احمد ی که با حضور وزیر راه و شهرسازی د ر شهر جد ید  هشتگرد ،انجام شد  ،گفت: اولین مرکز کارآفرینی و اشتغال د ر شهر جد ید  هشتگرد  با هد ف آموزش، اشتغال، توانمند سازی، کارآفرینی، مد یریت کسب و کار فتتاح شد .
عیبد الله د ارایی با اشاره به اینکه این مرکز از یک سو وظیفه مد یریت نظام مند ، ترویج، اشاعه و نهاد ینه کرد ن تفکر و فرهنگ کارآفرینی د ر بین جوانان، کارجویان را بر عهد ه د ارد ،افزود : این مرکزاز سوی د یگر می کوشد  ضمن کشف فرصت های شغلی موجود  د ر بازار، به توانمند سازی جوانان عزیز ساوجبلاغی د ر فرایند  استخد ام د ر بنگاه های اقتصاد ی استان کمک نماید .
وی خاطرنشان کرد : این مرکز که با همت و اعتبار شرکت عمران شهر جد ید  هشتگرد  د ایر و به د ستور وزیر محترم راه و شهرسازی تحت مد یریت اد اره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز خد مات خود  را ارائه خواهد  کرد ، می کوشد  تا با ارایه آموزش‌های لازم به پرورش نیروی انسانی ماهر، خلاق و پایبند  به اصول اخلاقی و پذیرای مسئولیت‌های اجتماعی جهت ایجاد ، راه اند ازی و توسعه کسب و کار کمک نماید .