شناسایی۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات


رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون اطلاعات هویتی مالکان ۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات د ر کشور شناسایی و روند  وصول مالیات از آنان آغاز شد ه است. د اوود  منظور افزود : این رقم یک د هم تعد اد  واقعی خانه‌های لوکس است که انتظار می‌رود  با همکاری شهرد اری‌ها و به‌ویژه شهرد اری تهران، سال آیند ه این رقم به شناسایی یک میلیون خانه لوکس افزایش پید ا کند . وی اد امه د اد : خانه‌های خالی و خود روهای گرانقیمت نیز از د یگر موارد ی هستند  که روند  وصول مالیات از آن‌ها نتیجه بخش بود ه و برای ۳۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صاد ر و به مالکان آن‌ها ابلاغ شد ه است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد : چنانچه این مود یان پس از اخطار اول و د وم مالیات ابلاغ شد ه را پرد اخت نکنند ، اقد ام اجرایی و برد اشت از حساب آن‌ها انجام خواهد شد .