تورم انتظاری عامل بحران مسکن


گروه راه و مسکن: جهش نرخ ارز، هجوم سود اگران به بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، همه د ست به د ست یکد یگر د اد ند  تا قیمت مسکن را بار د یگر صعود ی کنند .
به گزارش روزنامه «تجارت» به نقل از «خبرانلاین» میانگین قیمت هر متر مربع واحد  مسکونی د ر تهران به ۵۵ میلیون تومان رسید ه‌است؛ به این معنا که یک کارگر با حد اقل حقوق، برای خرید  یک واحد  ۷۵ متری د ر پایتخت، د ر صورتی که تمام حقوق خود  را به خرید  مسکن اختصاص د هد  باید  بیش از ۶۲ سال صبر کند !
طبق صحبت‌های اخیر عضو کانون انبوه سازان قیمت مصالح ساختمانی با توجه به وضعیت اقتصاد  کلان کشور و نوسانات روزانه د لار افزایش پید ا کرد ه‌است و مرد م باید  آماد ه افزایش قیمت د ر بازار مسکن باشند  چرا که مسکن یک کالای سرمایه‌ای و عمری است.
جهش قیمت‌ها د ر بازار مصالح ساختمانی به گونه‌ای است که «سیمان» به عنوان اصلی‌ترین بخش ساخت و ساز، با گرم شد ن هوا و جهش تقاضا برای آن فزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرد ه‌است؛ به گفته حمید  فرمانی، رئیس هیات مد یره انجمن سیمان، تولید  شماری از کارخانه‌های سیمانی د ر طول ۵۰ روز از روزهای سرد  سال به د لیل محد ود یت شد ید ی که این کارخانه‌ها د ر مصرف گاز متحمل شد ند ، کاهش شد ید  د اشت. این اتفاق امروز و د ر نیمه د وم اسفند  به برهم خورد ن تعاد ل بین عرضه و تقاضا منجر و باعث افزایش قیمت سیمان شد ه است.جد ایی از نوسانات صعود ی قیمتی د ر بازار سیمان، به گفته فرشید  پورحاجت، د بیر کانون سراسری انبوه‌سازان، قیمت مصالح ساختمانی امسال صد  د ر صد  افزیش پید ا کرد ه‌است؛ به گفته وی د ر ابتد ای امسال تا حد ی افزایش قیمت ناشی از افزایش د ستمزد  و حقوق بود  و پس از این افزایش قیمت، نرخ‌ها تا مهرماه ثابت بود ند . اما با آغاز افزایش قیمت د لار از آذر ماه د وباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی رخ د اد  که اوج آن هم د ر بهمن ماه و هفته اول اسفند  بود .
از طرف د یگر بازارهای موازی بازار مسکن، طلا وارز نیز د رهفته‌های اخیر نوسانات صعود ی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد ند  که به د لیل همبستگی بالای نرخ ارز و قیمت مسکن، منجر به صعود ی شد ن روند  قیمت‌ها د ر بازار مسکن شد ه‌است؛ مهد ی سلطان محمد ی، کارشناس بازار مسکن، گفت:« زمانی که تورم انتظاری بالا می‌رود ، قیمت ملک بالا می‌رود ، چراکه به تجربه مرد م د ید ه‌اند  که ملک سپر محافظی برای د ارایی‌ها د ر قبال تورم ایجاد  می‌کند  و معمولا وقتی قیمت د لار بالا می‌رود  و د لار افزایشی است ملک نیز خود  را با آن منطبق می‌کند  و د ر یک د هه گذشته همبستگی بالایی بین د لار و قیمت مسکن را شاهد  بود یم.»
به گفته وی تنها راه برای پیشگیری از جهش د وباره قیمت ملک کنترل تورم انتظاری د ر جامعه از طریق تغییر سیاست‌های پولی و مالی است.
مسکن مقصد  سود اگران
هر چند  د ر روزهای اخیر به واسطه کاهش قیمت ارز ، بازار خرید  و فروش ملک نیز با کاهش تقاضای محسوس روبرو شد  اما همچنان مسکن مقصد  مناسبی برای برخی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود . بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، حجم معاملات د ر بازار مسکن د ر ماه‌های اخیر افزایش یافته‌است، جهش تقاضا د ر بازار مسکن د ر حالی است که قد رت خرید  د ر کشور پایین آمد ه‌است؛ سلطان محمد ی د ر خصوص چرایی این اتفاق گفت:« د ر چنین شرایط تورمی معاملات سود اگرانه افزایش پید ا می‌کنند  و صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود  آن را وارد  بازار ملک می‌کنند ، بنابراین سود اگران بخشی از خرید ارانی هستند  که مصرف‌کنند ه اصلی نیستند  اما قیمت بازار را شکل می‌د هند  و افزایش قیمت‌هایی که رخ می‌د هد  منعکس کنند ه وجود  چنین تقاضایی است و اگر چنین تقاضایی وجود  ند اشت قیمت‌ها به این شکل بالا نمی‌رفت.»

بازار مسکن بد ون قیمت شد 
سلطان محمد ی د ر واکنش به این گفته که آیا بازار مسکن بد ون قیمت شد ه‌است یا خیر؛ گفت:« بازار ملک یک بازار همگن نیست و هر مسکنی با مسکن د یگر تفاوت د ارد  و قیمت‌ها به صورت روزانه د ر مقابل چشم خرید ارها وجود  ند ارد  بلکه د ر نتیجه چانی‌زنی‌ها بیرون می‌آید  و قیمت‌های انتظاری خرید اران و فروشند گان یک د امنه نوسان شد ید  را تجربه می‌کند ، به خصوص زمانی که تورم صعود ی باشد ؛ برخی خود  را با قیمت‌های امروز د لار هماهنگ می‌کنند  و برخی با قیمت‌های آیند ه خود  را منطبق می‌کنند  و د ر نتیجه تفاوت‌ها د ر خرید  و فروش ملک مشهود  می‌شود .»