برپایی کاروان گل و گیاه د ر پایتخت ویژه عید  نوروز


گروه جامعه: سخنگوی شهرد اری تهران ویژه‌برنامه‌های نوروزی شهرد اری تهران را تشریح کرد  و گفت: به مد ت یک هفته کاروان گل و گیاه د ر شهر راه خواهد  افتاد .
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، عبد المطهر محمد خانی د ر مورد  ویژه‌برنامه‌های شهرد اری تهران به مناسبت نوروز 1402 و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران علاوه بر آماد ه‌سازی پایتخت برای ورود  به سال جد ید  د ر نظر د ارد ، به مانند  سال‌های گذشته برنامه نقاشی و اضافه کرد ن نماد های نوروز از جمله اجزای هفت‌سین، سبزه، تخم مرغ‌های نوروزی و... را د ر میاد ین اصلی شهر اجرا کند ، اما تفاوت امسال نسبت به سال‌های گذشته قرارد اد ن برنامه نورپرد ازی بزرگ د ر د ستورکار شهرد اری است بگونه ای که 50 اثر هنری د ر قالب سازه‌های نوری توسط هنرمند ان و مجریان حوزه نور و نورپرد ازی شهری تهیه شد ه است. وی با بیان اینکه این آثار نوری با الهام گرفتن از موضوعاتی همچون طبیعت، سال نو، تهران، انسان، شاد ی و نشاط و هنر انتزاعی است، اد امه د اد : این آثار طراحی، ساخته و د ر قالب یک چید مان محیطی د ر بوستان ملت نصب می‌شود  که جشن نور «تهران زیبا» بزرگترین تجربه کشور د ر حوزه روید اد های طراحی و ساخت سازه‌های نوری است که می‌تواند  با استمرار، به یک برند  شهری تبد یل شود  و تا پایان ماه مبارک رمضان تصویری زیبا از شب‌های پایتخت ارائه خواهد  شد  و به یک روید اد  خاطره ساز تبد یل خواهد  شد .
نصب مجسمه آرش کمانگیر و بزرگترین مجسمه برنزی سعد ی
وی با اشاره به طرح رفیوژ سبز گفت: بنا است تا د ر هر منطقه تهران، خیابانی انتخاب و گارد ریل‌های آهنی‌اش برد اشته شود  و گیاهان سرسبز با عنوان طرح رفیوژ سبز جایگزین شوند . محمد خانی با اشاره به نصب مجسمه «سعد ی» د ر سال آیند ه افزود : بزرگترین مجسمه برنزی را بهار 1402 د ر خیابان سعد ی نصب خواهیم کرد . همچنین مجسمه آرش کمانگیر د ر مید ان ونک نصب خواهد  شد . به علاوه تغییراتی د ر ورود ی تهران ایجاد  خواهد  شد  که یا د ر شرق و یا جنوب تهران انجام می‌شود  و این تغییرات به عنوان مظاهر هویتی شهر تهران انجام خواهد  شد .پهن شد ن هزار متر فرش گل تا راه‌اند ازی کاروان گل و گیاه
سخنگوی شهرد اری تهران با اشاره به اینکه ایجاد  فرش‌گل‌ها و پوشش اغلب معابر تهران با گیاهان سرسبز د ر ایام نوروز اجرایی می‌شود ، عنوان کرد : د ر سطح مناطق 22گانه بیش از هزار فرش گل د ر حاشیه بزرگراه‌ها ایجاد  شد ه که تقریبا د ر حال اتمام است. تا 15 اسفند  ماه نیز اقد اماتی که د ر این زمینه د ر شهر تهران انجام شد ه، برای شهروند ان ملموس خواهد  شد  و بیش از 2100 المان گل د ر سازه‌ها و میاد ین تهران نصب می‌شود  و کاروان گل و گیاه قبل از سال تحویل به مد ت یک هفته د ر خیابان‌های تهران به راه می‌افتد . همچنین د ر 15 مید ان بزرگ شهر قبل از سال تحویل به شهروند ان گل اهد ا خواهد  شد  و همچنین 1500 هکتار کمربند  سبز پیرامون شهر تهران با حضور شهرد ار تهران به بهره‌برد اری می‌رسد . وی د ر خصوص برنامه‌های حوزه گرد شگری شهرد اری تهران نیز گفت: برای شهر تهران د ر سال آیند ه 3 کلان پروژه با عنوان‌های «تهران د ید نی»، «تهران؛ مقصد  گرد شگری» و «تهران‌شناسی» پیش‌بینی شد ه است و همه برنامه‌ها را د ر قالب این سه کلان پروژه تعریف کرد ه‌ایم که عمد ه برنامه‌های مربوط به تورهای گرد شگری د ر بخش پروژه «تهران د ید نی» تعریف می‌شوند  و مجموعه‌های نمایشگاهی و جشنواره‌ای د ر د سته پروژه «تهران؛ مقصد  گرد شگری» قرار می‌گیرند  و د ر حال رایزنی برای انعقاد  تفاهم‌نامه با مراکز تفریحی و گرد شگری شهر تهران هستیم تا بتوانیم برنامه‌ها را تجمیع شد ه و به صورت بسته تهیه و د ر اختیار مسافران و گرد شگران نوروزی قرار د هیم.