اقتصاد  ایران د ر مسیر توسعه


هرویک یاری‌جانیان
عضو اتاق بازرگانی

اقتصاد  ایران پس از تحمل مشکلات متعد د متأثر ازتحریم و شیوع کرونا و همچنین شوکی که جراحی اقتصاد ی به آن وارد  کرد ه بود ، آماد ه پوست‌اند ازی و قرار گرفتن د ر مسیر توسعه است. د ر حالی که تحریم‌های آمریکا و غرب، موانعی پیش روی اقتصاد  ایران قرار د اد ه بود ، شوک حاصل از شیوع ویروس کرونا، آثار تحریم را تشد ید  کرد  و موجب شد  تا برنامه‌های . توسعه‌ای ایران د ر حوزه اقتصاد  تحقق نیابد . نسخه اقتصاد  مقاومتی و اند وخته رویارویی با چهار د هه تحریم، توسعه اقتصاد ی با شیب ملایم را ممکن ساخته بود ، خاطرنشان کرد : بحران اقتصاد ی که شیوع ویروس کرونا بر جهان تحمیل کرد ، ایران را مستثنی نکرد  و د ر چنین شرایطی د ولت سیزد هم د ر تنگنایی سخت اجرای جراحی اقتصاد ی قرار گرفت، د ر حالی که د ولت‌های پیشین که با حجم کمتری از تحریم‌ها روبرو بود ند  و بحران کرونا را نیز تجربه نکرد ه بود ند ، می‌توانستند  د ر شرایط بهتری جراحی اقتصاد ی را اجرایی کنند . شرایط اقتصاد  کشور را به نقطه‌ای رساند ه که جراحی اقتصاد ی اجتناب ناپذیر بود ، آنچه مسلم است اجرای جراحی اقتصاد ی شرایطی را بر اقتصاد  کشور تحمیل می‌کند  که برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد ی کشور باید  به این شرایط تن د اد . بی‌شک این شرایط ماند گار نبود ه و پس از اصلاح ساختار اقتصاد  کشور وارد  د وره بازسازی و پس از آن رونق خواهد  شد ، مشروط بر اینکه د ولت خود  را موظف به اجرای سیاست‌های اقتصاد ی تکلیف شد ه د ر اسناد  بالاد ستی نظام بد اند . یکی از موارد ی که به د فعات بر آن تاکید شد ه، خروج کامل د ولت از اقتصاد  و اجرای خصوصی‌سازی واقعی است، تجربه ناموفق بود ن بنگاهد اری د ولتی مختص ایران نیست و به صفر رسید ن بنگاهد اری د ولت د ر قریب به اکثریت کشورها مبین د رست بود ن این سیاست است. به د لایل متعد د  د ولت بنگاهد ار خوبی نیست و د ر کشورهایی که همچنان د ولت اصرار به حضور د ر اقتصاد  د ر نقش بنگاهد ار د ارد ، متأسفانه بخش خصوصی هم توفیقی د ر این حوزه ند ارد . عد م موفقیت د ر رسید ن به توسعه اقتصاد ی، محرومیت اقتصاد  از فعالیت نخبگان و به حد اقل رسید ن نوآوری، بهره‌وری و انگیزه‌های رقابتی نمونه‌هایی از آثار اقتصاد  د ولتی است، د ولت‌ها برای پوشاند ن ضعف خود  د ر حوزه بنگاهد اری رو به تضعیف رقیب یعنی بخش خصوصی می‌آورند  و این رفتار تبعات منفی اقتصاد  د ولتی را افزایش می‌د هد . به موازات جراحی اقتصاد ی که د ولت د ر د ستور کار قرار د اد ه بخش خصوصی نیز باید  خود  را ترمیم و تقویت کند ، برای گذر از اقتصاد  د ولتی نیازمند  بخش خصوصی قد رتمند  هستیم و این مهم ماد امی تحقق می‌یابد  که ارکان بخش خصوصی کشور تقویت شد ه و ظرفیت برعهد ه گرفتن مسؤلیت اقتصاد  کشور را د اشته باشد .