ردپای مافیای گوشت در فساد و گرانی

آرمان امروز: گوشت قرمز به بيش از 400هزار تومان در هر کيلو رسيده و اين روند همچنان ادامه دارد. البته با آغاز گراني هاي بازهم بساط دلالي و انداختن تقصيرها ازسوي تشکل هاي به گردن ساير فعالان زنجيره و مسئولان دولتي داغ شده و هر يک سعي دارند با وعده درماني کمي از بار نگرانيهاي مردم بکاهند موضوعي که اخيرا رئيس شوراي دام کشور نيز با تکرار ادعاهاي پيشين خود مبني بر آن که کمبودي در دام وجود ندارد از عرضه حجم زيادي از دام به بازار در 30 روز اينده خبر داده است. در واقع اين نخستين بار نيست که منصور پوريان از عدم کمبود دام خبر داده و توپ تقصيرها را يا به زمين زنجيره توزيع انداخته و يا تعلل دولت را عامل آشفته بازار گوشت قرمز معرفي کرده است . موضوعي که بر خلاف ادعاي اين مقام تشکلي گوشت قرمز هم همچون ساير کالا از گراني نرخ ارز تبعيت مي کند و در اين بين سوداگري هاي مسئولان فعالان صاحب نفوذ تشکل ها نيز ميدي بر علت شده تا قيمت گوشت قرمز با اين سرعت افزايش يابد تا طعم کباب نيز تنها مختص 4 درصدي هاي شود. اگرچه که به نظر مي رسد بهتر بود رئيس شوراي دام کشور به جاي آدرس غلط دادن و به فکر صندلي خود بودن با شناسايي حلقه هاي فساد و تباني به موقعيت سخت مردم و حتي موقعيت خود کمک بيشتري کند.
منصور پوريان، رئيس شوراي تأمين دام کشور، مي گويد: جاي نگراني براي بازار گوشت نوروز نيست، چرا که حجم زيادي دام تا 30 روز ديگر به بازار سراريز خواهد شد.
وي توضيح داد: زايش‌هاي خوب زمستانه همراه با مراتع سبز حاصل از بارندگي‌هاي اخير، شرايط افزايش توليد و عرضه دام به بازار براي تأمين مطلوب نياز نوروز را فراهم کرده است. پوريان با تأکيد بر اينکه مشکل کنوني بازار گوشت قرمز از کمبود دام در کشور نيست، افزود: مشکلات موقت در عرضه و بازار داغ دلالي، گوشت قرمز را گران کرده است.
وي تصريح کرد: مشکلات موقت عرضه ناشي از برف زمستانه و مسدود شدن راه‌ها در استان‌هاي اصلي توليدکننده گوشت قرمز است که موقت بوده و به زودي مرتفع مي‌شود، البته بخشي از گراني‌هاي اخير ناشي از حضور بي‌ضابطه دلالان در بازار است که در اين شرايط به دنبال منافع بيشتر براي خود هستند. پوريان با بيان اينکه معمولاً در بروز مشکلات موقت عرضه گوشت قرمز شرکت پشتيباني ورود و بازار را با عرضه ذخاير متعادل مي‌کرد، افزود: رفتار شرکت پشتيباني امور دام براي عدم عرضه ذخاير خود به بازار و آماده ساختن شرايط براي حضور بي‌ضابطه دلالان جاي سؤال دارد، درحالي که اين شرکت پيش‌تر، از ذخاير عظيم گوشت‌هاي وارداتي و داخلي خبر داده بود.


پوريان در پاسخ به اين پرسش که قرار بر اين بود عرضه و توزيع گوشت قرمز گرم وارداتي نيز از هفته گذشته صورت گيرد، اما به رغم ورود آن به کشور عرضه آن به تأخير افتاده است، گفت: برخي دليل تعلل دولت براي عرضه آن را تصميم براي عرضه در بازار شب عيد مي‌دانند تا نمايشي باشد براي تنظيم بازار نوروز، اما اين موضوع با توجه به حجم زياد دام آماده عرضه در پايان ماه جاري عجيب بوده و قابل توجيه نيست.
البته بساط فرافکني تنها محدود به رئيس شوراي دام نشده و افشين دادرس رئيس اتحاديه دام سبک نيز در اظهار نظري انکشت اتهامي خود را به سمت دولت و تمايل شرکت پشتياني امورد دام از واردات گرفته است به اعتقاد دادرس دولت عمدا قيمت گوشت را به 300 هزار تومان رسانده و حال مدعي واردات و عرضه گوشت 200 هزار توماني است . در واقع اين اظهارت که کاملا نشان دهنده موضعگيري هاي غير واقعي تشکل هاي صنفي براي باقي ماندن و سور چراني از وضعيت آشفته بازار گوشت قرمز است آينه تمام نماي اقتصاد کشور است که در تمامي حوزه رخنه کرده است. پاسخ به اين سئوال هم کاملا روشن است . دولتي که که با کسري بودجه شديد دست و پنجه نرم مي کند و براي تامين نيازهاي مالي خود به ماليات ستاني و فروش نفت ارزان مي پردازد با چه توجيهي بايد گوشت را گران کند و بعد با واردات ارزانتر به مردم عرضه کند.