«سخنگوی دولت»ادعای جنجالی خود را تکذیب کرد

آرمان امروز: تاج و نیم تاج های دیکتاتور فراری و خانواده سلطنتی اش، محدود به مواردی که در موزه جواهرات بانک مرکزی نگهداری میشود نیست.
آنچه در این موزه وجود دارد، همچنان موجود و در دسترس است و با مقاومت قابل تقدیر مدیران وقت بانک مرکزی اجازه سرقت و دست اندازی خاندان پهلوی به آنها داده نشده و احتمالاً به همین خاطر است که پس از گذشت ۴۴ سال فرح پهلوی همچنان نسبت به تاج‌ها و جواهرات و اموال به جای مانده تأسف و افسوس می‌خورند.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی نفی و انکار دزدی‌های بزرگ دیکتاتور فراری ایران از سوی سلطنت طلبان، دفتر سخنگوی دولت با انتشار مستنداتی به ادعاهای آنان پاسخ داد.